Mapa urbanístic de Catalunya

El Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) és un mapa sintètic del planejament general que permet fer la lectura contínua de l'ordenació urbanística del país, resolent les diferències de codificació, llenguatge i representació que tenen els diferents plans urbanístics vigents en l'actualitat. En suport digital, georeferenciat sobre el territori, integrat en un sistema d'informació i d'actualització contínua, presenta la oportunitat per millorar la qualitat i la transparència de la informació.

L'equip de TESEM ha definit i consensuat el seu contingut, ha col·laborat en l'elaboració i adjudicació del concurs de digitalització i construcció del mapa i ha realitzat el seguiment del projecte fins a la seva consecució i publicació a Internet.

http://ptop.gencat.cat/muc-visor